EHTNE statuut

1. ÜLDSÄTTED

 1. Statuut on alusdokument, mis määratleb märgisSaaremaa EHTNE Toode” (edaspidi EHTNE) eesmärgid ja väärtuspõhimõtted, sätestab märgise kasutusõiguse taotlemise tingimused ja korra ning märgise kasutaja (edaspidi märgikandja) õigused, kohustused, hüved ning märgise reeglipärase kasutuse üle kontrolli korra.
 2. Märgis EHTNE omanik on MTÜ Saarte Koostöökogu (edaspidi SKK), kes korraldab märgise arendamist ning märgikandjate ühistegevust.

2. MÄRGISE EESMÄRGID JA VÄÄRTUSPÕHIMÕTTED

 1. Märgis EHTNE eesmärgid:
  • 1) tuua esile kohalikke tooteid ja pakutavaid teenuseid, andes tarbijale võimaluse neid lihtsalt leida ja ära tunda;
  • 2) tõsta Saare maakonna ettevõtete toodete ja teenuste müüki;
  • 3) edendada ettevõtjate omavahelist koostööd ja ühistegevust.
 2. Märgis EHTNE kasutamisega märgib ettevõte, et toode- ja teenus vastab märgise väärtuspõhimõtetele. EHTNE märgikandja:
  • 1) pakub keskkonnahoidlikke tooteid ja teenuseid või ja/või kasutab keskkonnasäästlikke tootmisviise.
  • 2) väärtustab kohalikku saarte pärimust, traditsioone ja oskusteavet;
  • 3) on uuendusmeelne – mõtleb loovalt ja leiab kliendi ootustele vastavalt uusi keskkonnahoidlikke lahendusi;
  • 4) on koostööaldis – ta on ühiste mõtete kandja ja eestvedaja. Kaubamärki aktiivselt kasutades suunab ta tarbijaid eelistama märgikandjate tooteid ja teenuseid.

3. MÄRGISE KASUTUSÕIGUSE TAOTLEMISE TINGIMUSED

 1. Märgis EHTNE kasutamist saab taotleda Saare maakonnas tegutsev ettevõte, kes vastab järgmistele tingimustele:
  • 1) ettevõte toodab toodet või osutab teenust Saare maakonnas;
  • 2) toiduvaldkonnas tegutsev ettevõtja on PTA-s (Põllumajandus ja Toiduamet) teavitatud ja tegutsemisloaga toidukäitleja;
  • 3) ettevõte tegutseb kooskõlas kaubamärgi kasutajate väärtuspõhimõtetega;
  • 4) märgi kasutamine tootel ei kahjusta teiste märgikasutajate huve.
 2. EHTNE märgisega saab tingimustele vastav ettevõte tähistada järgmisi tooteid ja teenuseid:
  • 1) toidu- ja põllumajandustoodang ning metsasaadused nii töötlemata kui väärindatud kujul;
  • 2) loodusmaterjalil põhinevad käsitöötooted, mis on kõrge tarbimisväärtusega ning mille valmistaja panustab oma toodetega käsitöö kestmisesse ja edasiarendamisesse;
  • 3) autentsed tooted (kõrge tarbimisväärtusega tarbekaup/kestvuskaup), mille tooraine ei ole loodusest kättesaadav, mille valmimisel on kasutatud kohalikke elemente ning oskusteavet;
  • 4) looduskosmeetika tooted, mille valmistamisel ei kasutata sünteetilisi lisandeid;
  • 5) piirkonna toitu, käsitööd, traditsioone ja pärandit tutvustavad teenused.

4. MÄRGISE KASUTUSÕIGUSE TAOTLEMISE KORD

 1. Märgise kasutusõiguse taotlemiseks esitab ettevõte taotlusankeedi, lisades:
  • ettevõtte lühitutvustuse, tootmise kirjelduse ja põhimõtted;
  • ülevaate toodetest/tootegruppidest/teenustest, millel soovitakse märgist kasutada;
  • lisaandmed (turundusinfo, fotod).
 2. SKK hindab ja otsustab kasutusõiguse väljastamise ühe kalendrikuu jooksul taotluse esitamisest ning annab taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest taotlejale teada e-posti teel.
 3. Märgise kasutusõiguse andmiseks võib Saarte Koostöökogu küsida teiste märgise kasutajate konsensuslikku nõusolekut.
 4. Puudustega taotlusankeedi korral kasutusõiguse kinnitamine viibib kuni nõuetekohase info edastamiseni SKK-le.
 5. Märgise kasutusõiguse andmise järgselt väljastab SKK ettevõttele nummerdatud sertifikaadi ja avaldab ettevõtte andmed www.ehtne.ee lehel.

5. MÄRGIKANDJA KOHUSTUSED

 1. Märgise väärtuspõhimõtted on ettevõtte mõtteviisi ja tegutsemise igapäevane osa.
 2. Märgist kasutatakse vaid väärtuspõhimõtetega kooskõlas olevatel toodetel (tootegruppidel) ja teenustel.
 3. Märgis lisatakse tootele või teenusele (teenuse pakkumise kohale) nähtavale kohale.
 4. Ettevõte lisab märgise oma kodulehele ning lingib selle www.ehtne.ee.
 5. Võimalusel kasutab märgist enda reklaammaterjalides ja -kampaaniates.
 6. Ettevõte tagab toote/tootegrupi/teenuse väärtuspõhimõtetele vastavuse.
 7. Märgise kasutamisel lähtutakse stiiliraamatus seatud nõuetest.
 8. Märgist ei kasutata viisil, mis kahjustab selle mainet.
 9. Ettevõte teavitab koheselt SKK-d ettevõtte tegevuse lõpetamisest või muudest asjaoludest, mis välistavad märgikandmise õiguse.
 10. Märgise kasutamine on tasuline ning tasu suuruse kinnitab iga-aastaselt SKK juhatus. Kasutusõiguse baastasu on seotud SKK ettevõtete liikmemaksu suurusega. SKK liikmed maksavad baastasu SKK liikmemaksu ületava osa eest.

6. MÄRGISE KASUTAMISE ÜLE KONTROLL

 1. SKK ning ettevõtjad ise teostavad sotsiaalset kaubamärgi kasutamise kontrolli.
 2. Juhul, kui märgist kasutatakse selleks mittesobivatel toodetel või teenustel, on õigus SKK-l märgise kasutusõigus lõpetada.

7. MÄRGIKANDJA HÜVED / SKK KOHUSTUSED

Saarte Koostöökogu (SKK):

 1. Pakub võimalust korraldada märgikandja toodete väljapanek EHTNE esitlus- ja esinduspinnal.
 2. Pakub võimalust osaleda ühistes reklaam- ja ristturunduskampaaniates.
 3. Pakub võimalust osaleda ühisüritustel (turupäevad, laadad ja muud sündmused).
 4. Pakub võimalust tellida (info@ehtne.ee) müügiedenduslikke materjale (suured ja väikesed sinised kleebised, paberkotid vms).
  • EHTNE Saaremaa logoga paberkotid
  • Logokleepsu rullid – suured sinised kleepsud 6 EUR, väikesed sinised või mustad 5 EUR.
 5. SKK avaldab ettevõtte info veebis www.ehtne.ee ja võrgustiku sotsiaalmeediakanalites.
 6. SKK toetab ettevõtjaid koolituste, õpitubade, õppereiside ja muu asjakohase info kättesaadavusega.
 7. SKK toetab ettevõtteid toodete ja teenuste arendamisel.
 8. SKK edastab märgikandjate võrgustiku tegevust puudutavat informatsiooni ja toetab võrgustiku liikmeid omavahelise koostöö edendamisel.
 9. SKK korraldab märgikandjate kokkusaamist minimaalselt üks kord aastas.

8. KOOSTÖÖ TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA

Eesmärkide saavutamiseks teeb SKK tihedat koostööd Saaremaa valla ja Saaremaa Arenduskeskusega.

KESTLIKKUS

Kestlikkus tähendab vastutustundlikkust, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning puhast elukeskkonda. Kogu maailmas pööratakse üha rohkem tähelepanu teadlike valikute tegemisele, et hoida ära kliimakatastroof, säästa loodusressursse ja väärtustada kultuurilist autentsust. 
Siia kuulub kohaliku kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmine, tooraine lähedus tootmiskohale, vee kui energia säästmine, prügi ja jäätmete tekke vähendamine, ökonoomsemate seadmete valimine.  
Üleminek kestlikule tootmisviisile on pidev protsess ning eeldab meie käitumismustrite muutmist, uute normide ja väärtuste juurutamist nii meie endi, meie töötajate, klientide ning kohaliku kogukonna hulgas (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus).